Awards Research

Awards ResearchAwards Studentข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. ฐาปนา ชลธนานารถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ เตชางกูร และ นางสาวเมธาวี สบายใจ

ภาควิชาชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ฐาปนา ชลธนานารถ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ เตชางกูร และ นางสาวเมธาวี สบายใจ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Read More
AwardsAwards ResearchAwards staffresearch&innovationข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธนิต ศิริบุญ ร่วมกับ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว อ.ดร.คำหล้า อินคะวิลัย

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธนิต ศิริบุญ ร่วมกับ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว อ.ดร.คำหล้า อินคะวิลัย ในการค้นพบหอยทากนักล่าชนิดใหม่ของโลก 𝐻𝑎𝑝𝑙𝑜𝑝𝑡𝑦𝑐ℎ𝑖𝑢𝑠 𝑠𝑜𝑚𝑠𝑎𝑘𝑖 sp. nov. จากประเทศลาวโดยตั้งชื่อเป็นเกียรติแด่ ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ผู้ริเริ่มการศึกษาความหลากหลายและซิสเทแมติกส์ของหอยทากบกในประเทศไทย และเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด

Read More