ปริญาตรี
223
บัณฑิตศึกษา
29
0
นิสิต
0
หลักสูตรปริญญาตรี
0
คณาจารย์
0
หลักสูตรบัณฑิตฯ

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
โทร. (02) 649-5000 ต่อ 18101

Department of Biology Faculty of Science, Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand
Tel: (66-2) 649-5000 ext 18101