จาก ซ.อโศก (สุขุมวิท 21)
จาก ซ.ประสานมิตร (สุขุมวิท 23)
จากท่าเรือ มศว
จาก ถ.เพชรบุรี

สำนักงานภาควิชาชีววิทยา
ห้อง 10-102 ชั้น 1 อาคาร 10
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02-649-5000 ต่อ 18101
โทรสาร 02-260-0127