research&innovation

research&innovation

research&innovationข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวภายในภาควิชาฯ

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. นพนิธิ ทองหิน

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. นพนิธิ ทองหิน ที่ได้รับการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม เเละได้รับการสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม 

Read More
AwardsAwards ResearchAwards staffresearch&innovationข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธนิต ศิริบุญ ร่วมกับ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว อ.ดร.คำหล้า อินคะวิลัย

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธนิต ศิริบุญ ร่วมกับ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว อ.ดร.คำหล้า อินคะวิลัย ในการค้นพบหอยทากนักล่าชนิดใหม่ของโลก 𝐻𝑎𝑝𝑙𝑜𝑝𝑡𝑦𝑐ℎ𝑖𝑢𝑠 𝑠𝑜𝑚𝑠𝑎𝑘𝑖 sp. nov. จากประเทศลาวโดยตั้งชื่อเป็นเกียรติแด่ ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ผู้ริเริ่มการศึกษาความหลากหลายและซิสเทแมติกส์ของหอยทากบกในประเทศไทย และเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด

Read More