ข่าวประชาสัมพันธ์

research&innovationข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวภายในภาควิชาฯ

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. นพนิธิ ทองหิน

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. นพนิธิ ทองหิน ที่ได้รับการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม เเละได้รับการสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม 

Read More
AwardsAwards staffข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวภายในภาควิชาฯ

New Publication | ผลงานตีพิมพ์ใหม่ ต้อนรับปี พ.ศ. 2567 ภาควิชาชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ลงยันต์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

New Publication | ผลงานตีพิมพ์ใหม่ ต้อนรับปี พ.ศ. 2567ภาควิชาชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ลงยันต์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้ตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจากฐานข้อมูล SJR 2022

Read More
AwardsAwards staffข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ก้องเกียรติ จำปาศรี ในโอกาสที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom Professional Standard Framework : UKPSF) ในระดับ “Fellow” จากสถาบัน Advance Higher Education

                      ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องเกียรติ จำปาศรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร

Read More
Awards ResearchAwards Studentข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. ฐาปนา ชลธนานารถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ เตชางกูร และ นางสาวเมธาวี สบายใจ

ภาควิชาชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ฐาปนา ชลธนานารถ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ เตชางกูร และ นางสาวเมธาวี สบายใจ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการภาพกิจกรรมภาควิชาฯ

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางด้านชีววิทยาแบ่งตามเนื้อหาสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

บริการวิชาการภาควิชาชีววิทยา                     กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางด้านชีววิทยาแบ่งตามเนื้อหาสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น- การใช้กล้องจุลทรรศน์อย่างถูกวิธีและการสังเกตภาพใต้กล้องจุลทรรศน์- การศึกษาโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์- เทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR) เพื่อระบุชนิดหอยขมในวันเสาร์ที่

Read More
Awards staffข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวภายในภาควิชาฯภาพกิจกรรมภาควิชาฯ

ทางภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ทางภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ โดยรายละเอียดดังนี้1. รางวัลนักวิจัยรุ่นกลาง – ใหม่ ดีเด่น- รองศาสตราจารย์ ดร. ศิวาพร ลงยันต์2. บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลและทำชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์ สายวิชาการและสายปฏิบัติการ- นายทรงกลด ใบยา3. ผลงานตีพิมพ์ในระดับ Quartile ที่ 1- รองศาสตราจารย์

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการภาพกิจกรรมภาควิชาฯ

บริการวิชาการกับภาควิชาชีววิทยา อบรมเชิงปฏิบัติการใน “โครงการอบรมเสริมสร้างอัจฉริยภาพทางชีววิทยา: หลักสูตรปฏิบัติการเบื้องต้นทางชีววิทยาเพื่อศึกษาเทคนิคทางชีววิทยา” จํานวน 7 ชั่วโมง และ “หลักสูตรปฏิบัติการเบื้องต้นทางชีววิทยาเพื่อศึกษาเทคนิคทางชีววิทยาและเทคนิคทางพืชอย่างง่าย” จํานวน 7 ชั่วโมง แก่โรงเรียนบางสะพานวิทยา ในวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 12 – 13 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาชีววิทยา ชั้น 7 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บริการวิชาการภาควิชาชีววิทยา          อบรมเชิงปฏิบัติการใน “โครงการอบรมเสริมสร้างอัจฉริยภาพทางชีววิทยา: หลักสูตรปฏิบัติการเบื้องต้นทางชีววิทยาเพื่อศึกษาเทคนิคทางชีววิทยา” จํานวน 7 ชั่วโมง และ “หลักสูตรปฏิบัติการเบื้องต้นทางชีววิทยาเพื่อศึกษาเทคนิคทางชีววิทยาและเทคนิคทางพืชอย่างง่าย” จํานวน 7 ชั่วโมง แก่โรงเรียนบางสะพานวิทยา ในวันเสาร์ – อาทิตย์

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมภาควิชาฯ

บรรยากาศกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของภาควิชาชีววิทยาและคณะวิทยาศาสตร์ในงาน อพวช ที่ อิมแพค

บรรยากาศกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของภาควิชาชีววิทยาและคณะวิทยาศาสตร์ในงาน อพวช ที่ อิมแพค เมืองทองธานี ในจัดขึ้นในวันนี้ครับ ได้รับความสนใจจาก นักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา เป็นอย่างดีครับ

Read More
AwardsAwards ResearchAwards staffresearch&innovationข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธนิต ศิริบุญ ร่วมกับ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว อ.ดร.คำหล้า อินคะวิลัย

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธนิต ศิริบุญ ร่วมกับ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว อ.ดร.คำหล้า อินคะวิลัย ในการค้นพบหอยทากนักล่าชนิดใหม่ของโลก 𝐻𝑎𝑝𝑙𝑜𝑝𝑡𝑦𝑐ℎ𝑖𝑢𝑠 𝑠𝑜𝑚𝑠𝑎𝑘𝑖 sp. nov. จากประเทศลาวโดยตั้งชื่อเป็นเกียรติแด่ ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ผู้ริเริ่มการศึกษาความหลากหลายและซิสเทแมติกส์ของหอยทากบกในประเทศไทย และเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด

Read More
AwardsAwards Studentข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่นางสาวณัฐนิชา รื่นถ้อย นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่นางสาวณัฐนิชา รื่นถ้อย นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา ได้รับ “รางวัลระดับ Excellent การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)”

Read More