บริการวิชาการ

บริการวิชาการภาควิชาชีววิทยา

บริการวิชาการ

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx กิจกรรมที่ 6 : การนำองค์กร

          ขอเชิญ ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา/ผู้อำนวยการ หัวหน้างานฯ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx กิจกรรมที่ 6 : การนำองค์กร” …

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการภาพกิจกรรมภาควิชาฯ

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางด้านชีววิทยาแบ่งตามเนื้อหาสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

บริการวิชาการภาควิชาชีววิทยา                     กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางด้านชีววิทยาแบ่งตามเนื้อหาสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น- การใช้กล้องจุลทรรศน์อย่างถูกวิธีและการสังเกตภาพใต้กล้องจุลทรรศน์- การศึกษาโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์- เทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR) เพื่อระบุชนิดหอยขมในวันเสาร์ที่

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการภาพกิจกรรมภาควิชาฯ

บริการวิชาการกับภาควิชาชีววิทยา อบรมเชิงปฏิบัติการใน “โครงการอบรมเสริมสร้างอัจฉริยภาพทางชีววิทยา: หลักสูตรปฏิบัติการเบื้องต้นทางชีววิทยาเพื่อศึกษาเทคนิคทางชีววิทยา” จํานวน 7 ชั่วโมง และ “หลักสูตรปฏิบัติการเบื้องต้นทางชีววิทยาเพื่อศึกษาเทคนิคทางชีววิทยาและเทคนิคทางพืชอย่างง่าย” จํานวน 7 ชั่วโมง แก่โรงเรียนบางสะพานวิทยา ในวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 12 – 13 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาชีววิทยา ชั้น 7 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บริการวิชาการภาควิชาชีววิทยา          อบรมเชิงปฏิบัติการใน “โครงการอบรมเสริมสร้างอัจฉริยภาพทางชีววิทยา: หลักสูตรปฏิบัติการเบื้องต้นทางชีววิทยาเพื่อศึกษาเทคนิคทางชีววิทยา” จํานวน 7 ชั่วโมง และ “หลักสูตรปฏิบัติการเบื้องต้นทางชีววิทยาเพื่อศึกษาเทคนิคทางชีววิทยาและเทคนิคทางพืชอย่างง่าย” จํานวน 7 ชั่วโมง แก่โรงเรียนบางสะพานวิทยา ในวันเสาร์ – อาทิตย์

Read More