Awards staff

AwardsAwards staffข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวภายในภาควิชาฯ

New Publication | ผลงานตีพิมพ์ใหม่ ต้อนรับปี พ.ศ. 2567 ภาควิชาชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ลงยันต์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

New Publication | ผลงานตีพิมพ์ใหม่ ต้อนรับปี พ.ศ. 2567ภาควิชาชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ลงยันต์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้ตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจากฐานข้อมูล SJR 2022

Read More
AwardsAwards staffข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ก้องเกียรติ จำปาศรี ในโอกาสที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom Professional Standard Framework : UKPSF) ในระดับ “Fellow” จากสถาบัน Advance Higher Education

                      ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องเกียรติ จำปาศรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร

Read More
Awards staffข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวภายในภาควิชาฯภาพกิจกรรมภาควิชาฯ

ทางภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ทางภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ โดยรายละเอียดดังนี้1. รางวัลนักวิจัยรุ่นกลาง – ใหม่ ดีเด่น- รองศาสตราจารย์ ดร. ศิวาพร ลงยันต์2. บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลและทำชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์ สายวิชาการและสายปฏิบัติการ- นายทรงกลด ใบยา3. ผลงานตีพิมพ์ในระดับ Quartile ที่ 1- รองศาสตราจารย์

Read More
AwardsAwards ResearchAwards staffresearch&innovationข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธนิต ศิริบุญ ร่วมกับ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว อ.ดร.คำหล้า อินคะวิลัย

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธนิต ศิริบุญ ร่วมกับ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว อ.ดร.คำหล้า อินคะวิลัย ในการค้นพบหอยทากนักล่าชนิดใหม่ของโลก 𝐻𝑎𝑝𝑙𝑜𝑝𝑡𝑦𝑐ℎ𝑖𝑢𝑠 𝑠𝑜𝑚𝑠𝑎𝑘𝑖 sp. nov. จากประเทศลาวโดยตั้งชื่อเป็นเกียรติแด่ ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ผู้ริเริ่มการศึกษาความหลากหลายและซิสเทแมติกส์ของหอยทากบกในประเทศไทย และเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด

Read More
AwardsAwards staff

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.วิทยา ผาคำ อาจารย์สังกัดภาควิชาชีววิทยา

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.วิทยา ผาคำ อาจารย์สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับ “รางวัล

Read More
AwardsAwards staff

แสดงความยินดี บุคลากรได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ด้านห้องปฏิบัติการดีเด่น มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีแก่ “นายทรงกลด  ใบยา นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับ “รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ด้านห้องปฏิบัติการดีเด่น มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปี 2565”

Read More