ภาพกิจกรรมภาควิชาฯ

ภาพกิจกรรมภาควิชาฯ

ภาพกิจกรรมภาควิชาฯ

โครงการเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ SWU Open House 2023 : เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ มศว

          ขอเชิญ นักเรียน ผู้ปกครองและผู้สนใจ เข้าร่วม “SWU Open House 2023 : เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ มศว“ ในระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2566 ณ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการภาพกิจกรรมภาควิชาฯ

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางด้านชีววิทยาแบ่งตามเนื้อหาสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

บริการวิชาการภาควิชาชีววิทยา                     กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางด้านชีววิทยาแบ่งตามเนื้อหาสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น- การใช้กล้องจุลทรรศน์อย่างถูกวิธีและการสังเกตภาพใต้กล้องจุลทรรศน์- การศึกษาโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์- เทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR) เพื่อระบุชนิดหอยขมในวันเสาร์ที่

Read More
Awards staffข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวภายในภาควิชาฯภาพกิจกรรมภาควิชาฯ

ทางภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ทางภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ โดยรายละเอียดดังนี้1. รางวัลนักวิจัยรุ่นกลาง – ใหม่ ดีเด่น- รองศาสตราจารย์ ดร. ศิวาพร ลงยันต์2. บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลและทำชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์ สายวิชาการและสายปฏิบัติการ- นายทรงกลด ใบยา3. ผลงานตีพิมพ์ในระดับ Quartile ที่ 1- รองศาสตราจารย์

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการภาพกิจกรรมภาควิชาฯ

บริการวิชาการกับภาควิชาชีววิทยา อบรมเชิงปฏิบัติการใน “โครงการอบรมเสริมสร้างอัจฉริยภาพทางชีววิทยา: หลักสูตรปฏิบัติการเบื้องต้นทางชีววิทยาเพื่อศึกษาเทคนิคทางชีววิทยา” จํานวน 7 ชั่วโมง และ “หลักสูตรปฏิบัติการเบื้องต้นทางชีววิทยาเพื่อศึกษาเทคนิคทางชีววิทยาและเทคนิคทางพืชอย่างง่าย” จํานวน 7 ชั่วโมง แก่โรงเรียนบางสะพานวิทยา ในวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 12 – 13 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาชีววิทยา ชั้น 7 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บริการวิชาการภาควิชาชีววิทยา          อบรมเชิงปฏิบัติการใน “โครงการอบรมเสริมสร้างอัจฉริยภาพทางชีววิทยา: หลักสูตรปฏิบัติการเบื้องต้นทางชีววิทยาเพื่อศึกษาเทคนิคทางชีววิทยา” จํานวน 7 ชั่วโมง และ “หลักสูตรปฏิบัติการเบื้องต้นทางชีววิทยาเพื่อศึกษาเทคนิคทางชีววิทยาและเทคนิคทางพืชอย่างง่าย” จํานวน 7 ชั่วโมง แก่โรงเรียนบางสะพานวิทยา ในวันเสาร์ – อาทิตย์

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมภาควิชาฯ

บรรยากาศกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของภาควิชาชีววิทยาและคณะวิทยาศาสตร์ในงาน อพวช ที่ อิมแพค

บรรยากาศกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของภาควิชาชีววิทยาและคณะวิทยาศาสตร์ในงาน อพวช ที่ อิมแพค เมืองทองธานี ในจัดขึ้นในวันนี้ครับ ได้รับความสนใจจาก นักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา เป็นอย่างดีครับ

Read More