Uncategorized

โครงการ 5 ส ของสำนักงานคณบดี (Big Cleaning Day)

          ขอเชิญ บุคลากรสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการ 5 ส ของสำนักงานคณบดี (Big Cleaning Day)” ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น. สำนักงานคณบดี …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *