บุคลากรประจำภาควิชาชีววิทยา

ผู้บริหารภาควิชาชีววิทยา
Department of Biology Management Team

คณาจารย์ (Lecturers)

ห้องทำงาน 19-711 อาคาร 19 Teaching/Research Field: Plant Anatomy, Plant Taxonomy & Plant Morphology Email: anitthan@g.swu.ac.th

ห้องทำงาน 15-320 อาคาร 15 Teaching/Research Field: Biostatistics, Biological control & Science Education Email: somkiatp@g.swu.ac.th

ห้องทำงาน 10-302 อาคาร 10 Teaching/Research Field: Ecology, Ornithology & Animal Taxonomy (Millipede)

ห้องทำงาน 10-405 อาคาร 10 Teaching/Research Field: Plant Tissue Culture & Plant Genetics

ห้องทำงาน 19-1109 อาคาร 19 Teaching/Research Field: Biochemistry, Metabolic Engineering & Molecular Biology

ห้องทำงาน 19-1107 อาคาร 19 Teaching/Research Field: Population Genetics

ห้องทำงาน 19-706 อาคาร 19 Teaching/Research Field: Developmental Biology & Cell Biology

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน (Support staff)

ห้องทำงาน 19-704 อาคาร 10

ห้องทำงาน 19-704 อาคาร 10

ห้องทำงาน 10-304 อาคาร 10

ห้องทำงาน 10-102 อาคาร 10 Tel.026495000 ext.18104

ห้องทำงาน 10-102 อาคาร 10 Tel.026495000 ext.18104