Scholarship

Scholarship

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อขอรับ “ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566” โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนช่วยเหลือนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือประสบปัญหาค่าใช้จ่ายในระหว่างศึกษา

Read More
Scholarship

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ภาคเรียนที่ 2/2565)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ภาคเรียนที่ 2/2565

Read More