ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. นพนิธิ ทองหิน ที่ได้รับการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม เเละได้รับการสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม