ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องเกียรติ จำปาศรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom Professional Standard Framework : UKPSF) ในระดับ “Fellow” จากสถาบัน Advance Higher Education เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศรุตตา อัตถากร เป็น mentor