บริการวิชาการภาควิชาชีววิทยา

                    กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางด้านชีววิทยาแบ่งตามเนื้อหาสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
– การใช้กล้องจุลทรรศน์อย่างถูกวิธีและการสังเกตภาพใต้กล้องจุลทรรศน์
– การศึกษาโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
– เทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR) เพื่อระบุชนิดหอยขม
ในวันเสาร์ที่ 9–10 กันยายน 2566 ที่ผ่านมาทางภาควิชาชีววิทยาได้จัด “โครงการอบรมเสริมสร้างอัจฉริยภาพทางชีววิทยา : หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักชีววิทยาน้อย”
ณ อาคาร 19 ชั้น 7 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทางภาควิชาชีววิทยา ขอขอบพระคุณคณาจารย์และนักเรียนจาก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เป็นอย่างสูงที่มอบความไว้วางใจในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องและนักเรียนทุกคนที่ให้ความสนใจและตั้งใจในการเรียนรู้ลงมือทำปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง
หากสถานศึกษาใดที่สนใจกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และทักษะทางชีววิทยา สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ inbox 📥 Department of Biology – Srinakharinwirot University
                    สุดท้ายนี้ภาควิชาชีววิทยา มีความพร้อมและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการตามความต้องการของโรงเรียนที่สนใจเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในการปลูกฝังความชอบในด้านชีววิทยาแก่นักเรียนหรือผู้สนใจทุกท่าน
😊🙏🏽
หมายเหตุ: ในกรณีที่มีความประสงค์ไม่ต้องการให้เผยแพร่ภาพใด ๆ กรุณาติดต่อได้ที่ inbox 📥 Department of Biology – Srinakharinwirot University