ทางภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ โดยรายละเอียดดังนี้
1. รางวัลนักวิจัยรุ่นกลาง – ใหม่ ดีเด่น
– รองศาสตราจารย์ ดร. ศิวาพร ลงยันต์
👏🏼
2. บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลและทำชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์ สายวิชาการและสายปฏิบัติการ
– นายทรงกลด ใบยา
👏🏼
3. ผลงานตีพิมพ์ในระดับ Quartile ที่ 1
– รองศาสตราจารย์ ดร. ฐาปนา ชลธนานารถ
– อาจารย์ ดร. นที อำไพ
👏🏼
4. ผลงานตีพิมพ์ในระดับ Quartile ที่ 2
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก้องเกียรติ จำปาศรี
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาภรณ์ แสงงาม
👏🏼
5. บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
– รองศาสตราจารย์ ดร. ฐาปนา ชลธนานารถ
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก้องเกียรติ จำปาศรี
👏🏼
6. บุคลากรสายปฏิบัติการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
– นายทรงกลด ใบยา
– นายรณยุทธ โสพระบุตร
– นางสาววรนุช ขามคำ
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรภาควิชาชีววิทยาทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับ