บริการวิชาการภาควิชาชีววิทยา

         อบรมเชิงปฏิบัติการใน “โครงการอบรมเสริมสร้างอัจฉริยภาพทางชีววิทยา: หลักสูตรปฏิบัติการเบื้องต้นทางชีววิทยาเพื่อศึกษาเทคนิคทางชีววิทยา”
จํานวน 7 ชั่วโมง และ “หลักสูตรปฏิบัติการเบื้องต้นทางชีววิทยาเพื่อศึกษาเทคนิคทางชีววิทยาและเทคนิคทางพืชอย่างง่าย” จํานวน 7 ชั่วโมง
แก่โรงเรียนบางสะพานวิทยา ในวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 12 – 13 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาชีววิทยา ชั้น 7
อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทางภาควิชาชีววิทยา ขอขอบพระคุณคณาจารย์และนักเรียนจาก โรงเรียนบางสะพานวิทยา
เป็นอย่างสูงที่มอบความไว้วางใจในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนักเรียนทุกคนที่ให้ความสนใจและตั้งใจในการเรียนรู้ลงมือทำปฏิบัติการ
ได้อย่างถูกต้อง  สถานศึกษาใดที่สนใจกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และทักษะทางชีววิทยา สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่
inbox 📥 Department of Biology – Srinakharinwirot University
 
สุดท้ายนี้ภาควิชาชีววิทยา มีความพร้อมและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการตามความต้องการของโรงเรียนที่สนใจเพื่อให้ได้รับ
ประโยชน์สูงสุดในการปลูกฝังความชอบในด้านชีววิทยาแก่นักเรียนหรือผู้สนใจทุกท่าน😊🙏🏽
 
หมายเหตุ: ในกรณีที่มีความประสงค์ไม่ต้องการให้เผยแพร่ภาพใด ๆ กรุณาติดต่อได้ที่ inbox 📥 Department of Biology – Srinakharinwirot University
#bioswuas #ชีววิทยามศว #ทีมมศว #sciswu #bioswu #Srinakharinwirot #บริการวิชาการมศว #ชีววิทยา