ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.วิทยา ผาคำ อาจารย์สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับ “รางวัลระดับ Good การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)” (กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาและการประยุกต์ วิทยาศาสตร์การประมง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร) จากผลงานเรื่อง “The effect of 6-benzylaminopurine and thidiazuron on in vitro propagation of Kalanchoe beharensis Drake”ในโอกาสได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 14 (The 14th Science Research Conference) ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา