ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่นายวศิน พานิช นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับ “รางวัลระดับ Good การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)” (กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาและการประยุกต์ วิทยาศาสตร์การประมง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร) จากผลงานเรื่อง “Development of a biosensor assay for 𝘈𝘴𝘤𝘢𝘳𝘪𝘥𝘪𝘢 𝘨𝘢𝘭𝘭𝘪 detection in chicken faeces using LAMP coupled with lateral flow technology”ในโอกาสได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 14 (The 14th Science Research Conference) ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา