Uncategorized

ขอเชิญใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาอธิการบดี

          ขอเชิญ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรเป็น “ กรรมการสรรหา “อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *