Uncategorized

ขอเชิญใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

          ขอเชิญ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *