Uncategorized

ขอเชิญใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และประเภทผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ซึ่งมิใช่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

          ขอเชิญ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายปฏิบัติการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *