Uncategorized

โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อการรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

          ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากรคณะวิ ทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการประชุมคณาจารย์และบุ คลากรเพื่อการรายงานผลการดำเนิ นงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ” ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 08.30 – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *