ผศ.ดร.ธนวรรณ เตชางกูร

Assist. Dr. Thanawan Tejangkura


Thanawan Tejangkura

 


ห้องทำงาน 19-1107 อาคาร 19

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23
เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110

โทร: +66 (0)2 649 5000 ต่อ

thanawant 📧 g.swu.ac.th


Room 19-1107, Building 19

Department of Biology, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23
Wattana, Bangkok 10110, Thailand

Phone: +66 (0)2 649 5000 ext

thanawant 📧 g.swu.ac.th