ผศ.ดร.สุขุมาภรณ์ แสงงาม

Assist. Prof. Dr. Sukhumaporn Saeng-ngam


Sukhumaporn Saeng-ngam

 


ห้องทำงาน 19-707 อาคาร 19

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23
เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110

โทร: +66 (0)2 649 5000 ต่อ

sukhumaporns 📧 g.swu.ac.th


Room 19-707, Building 19

Department of Biology, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23
Wattana, Bangkok 10110, Thailand

Phone: +66 (0)2 649 5000 ext

sukhumaporns 📧 g.swu.ac.th