ผศ.ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

Assist. Prof. Dr. Somkiat Phornphisutthimas

Somkiat Phornphisutthimas

 


ห้องทำงาน 15-320 อาคาร 15

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23
เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110

โทร: +66 (0)2 649 5000 ต่อ 18306

ติดต่อ


Room 15-320, Building 15

Department of Biology, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23
Wattana, Bangkok 10110, Thailand

Phone: +66 (0)2 649 5000 ext 18306

Contact

Publications

Get Aggregated RSS