รศ.ดร.ศิวาพร ลงยันต์

Assoc. Prof. Dr. Siwaporn Longyant

 

Siwaporn Longyant

 


ห้องทำงาน 19-1112 อาคาร 19

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23
เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110

โทร: +66 (0)2 649 5000 ต่อ 18515

siwaporn 📧 g.swu.ac.th


Room 19-1112, Building 19

Department of Biology, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23
Wattana, Bangkok 10110, Thailand

Phone: +66 (0)2 649 5000 ext 18515

siwaporn 📧 g.swu.ac.th