ศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร

Prof. Dr. Parin Chaivisuthangkura

 

Parin Chaivisuthangkura

 


ห้องทำงาน 19-1108 อาคาร 19

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23
เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110

โทร: +66 (0)2 649 5000 ต่อ 18511

parin 📧 g.swu.ac.th


Room 19-1108, Building 19

Department of Biology, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23
Wattana, Bangkok 10110, Thailand

Phone: +66 (0)2 649 5000 ext 18511

parin 📧 g.swu.ac.th