รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร

Assoc. Prof. Dr. Parin Chaivisuthangkura

Parin Chaivisuthangkura

 


ห้องทำงาน 19-1108 อาคาร 19

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23
เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110

โทร: +66 (0)2 649 5000 ต่อ 18511

ติดต่อ


Room 19-1108, Building 19

Department of Biology, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23
Wattana, Bangkok 10110, Thailand

Phone: +66 (0)2 649 5000 ext 18511

Contact

Publications

Get Aggregated RSS