อ.ดร.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช

Dr. Nattarin Wongthamwanich


Nattarin Wongthamwanich

 


ห้องทำงาน 10-302 อาคาร 10

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23
เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110

โทร: +66 (0)2 649 5000 ต่อ

nattarin 📧 g.swu.ac.th


Room 10-302, Building 10

Department of Biology, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23
Wattana, Bangkok 10110, Thailand

Phone: +66 (0)2 649 5000 ext

nattarin 📧 g.swu.ac.th