รศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ

Assoc. Prof. Dr. Chalermchai Wongwattana

Chalermchai Wongwattana

 


ห้องทำงาน 10-401 อาคาร 10

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23
เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110

โทร: +66 (0)2 649 5000 ต่อ 18109

ติดต่อ


Room 10-401, Building 10

Department of Biology, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23
Wattana, Bangkok 10110, Thailand

Phone: +66 (0)2 649 5000 ext 18109

Contact