อ.ดร.อภิรดา สถาปัตยานนท์

Dr. Apirada Sathapattayanon


Apirada Sathapattayanon

 


ห้องทำงาน 10-507 อาคาร 10

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23
เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110

โทร: +66 (0)2 649 5000 ต่อ

apirada 📧 g.swu.ac.th


Room 10-507, Building 10

Department of Biology, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23
Wattana, Bangkok 10110, Thailand

Phone: +66 (0)2 649 5000 ext

apirada 📧 g.swu.ac.th