ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาควิชาชีววิทยา

จำนวน 9 ทุน ทุนละ 10,000 บ.

ประกาศทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาควิชาชีววิทยา จำนวน 9 ทุน ทุนละ 10,000 บ. โดยมีรายละเอียดดังนี้

- นิสิตสามารถรับใบสมัครได้ที่คุณวรนุช (พี่เตย) ที่ห้องธุรการภาควิชา ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 
- ยื่นใบสมัครภายในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ภายในเวลา 16.00 น. ที่คุณวรนุช
- สัมภาษณ์ทุนในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม 103 ข้างห้องธุรการภาควิชา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนภาควิชาชีววิทยา มีดังนี้
1. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
3. กรณีนิสิตได้รับทุนจากแหล่งทุนอื่น มูลค่าทุนการศึกษารวมกันต่อปีการศึกษาต้องไม่เกิน 10,000 บ. และต้องไม่อยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาทุนจากแหล่งทุนอื่น
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี

*ข้อผูกพัน: หากนิสิตได้รับทุนนี้ ต้องช่วยเหลืองานและกิจกรรมของภาควิชาตามที่ได้รับมอบหมาย

**หมายเหตุ: ผลการตัดสินให้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

0 Comments
ทุนอุดหนุนการทำวิจัยงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ทุนอุดหนุนการทำวิจัยงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และส่งผ่านทางภาควิชามายังฝ่ายวิจัย ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 

Author: Montawan
0 Comments
ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ ได้ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561

Author: Montawan
0 Comments
เปิดรับสมัครนิสิตทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครนิสิตทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Author: Montawan
0 Comments
ทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2560 มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ  นีละนิธิ

ทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2560 มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

ดาวน์โหลดและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2560

Author: Montawan
0 Comments
RSS