ข้อมูลการศึกษา ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559


ปฏิทินการศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี

 

ปริญญาตรี

 

วท.บ.ชีววิทยา


 

กศ.บ.ชีววิทยา


ชั้นปีที่ 1

SC15A
SC15B

อ.สุขุมาภรณ์ แสงงาม
อ.วิศรุตตา อัตถากร

 

SC1ED6

อ.ก้องเกียรติ จำปาศรี

 

 

 

 

 

 

ชั้นปีที่ 2

SC25A
SC25B
SC25C
SC25D

อ.ธนิต ศิริบุญ
อ.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี
ผศ.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์
รศ.ศิวาพร ลงยันต์

 

SC2ED6

ผศ.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

 

 

 

 

 

 

ชั้นปีที่ 3

SC35A
SC35B

ผศ.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์
อ.มนตรี มณีภาค


 

SC3ED6
 

อ.อภิรดา สถาปัตยานนท์

 

 

 

 

 

 

ชั้นปีที่ 4

SC45A
SC45B

อ.วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์
อ.ธนวรรณ เตชางกูร


 

SC4ED6
 

อ.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช

 

 

 

 

 

 

ชั้นปีที่ 5

SC55A,B

ผศ.ศิวาพร ลงยันต์

 

SC5ED2 อ.วุฒิพงษ์ ทองใบ