ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
โทร. (02) 649-5000 ต่อ 18101

Department of Biology, Faculty of Science, Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand
Tel: (66-2) 649-5000 ext 18101

ยุทธศาสตร์ 5 ปี ของภาควิชาชีววิทยา (งบประมาณ ปี พ.ศ. 2553 - 2557)

 

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของคณะวิทยาศาสตร์ (งบประมาณ ปี พ.ศ. 2553 - 2557) ซึ่งผ่านการประชาพิจารณ์เรียบร้อยแล้ว และนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์เพื่อรับรองแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของภาควิชาชีววิทยา (งบประมาณ ปี พ.ศ. 2553 - 2557) ภาควิชาชีววิทยาได้ปรับปรุงยุทธศาสตร์ 5 ปี ของภาควิชา  (งบประมาณ ปี พ.ศ. 2553 - 2557) ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้

 


ปรัชญา (Philosophy)

การศึกษาคือความเจริญงอกงาม

ปณิธาน (Pledge)

ภาควิชาชีววิทยามีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพ และบุคลากรทางด้านการศึกษาชีววิทยา ให้มีความรู้กว้างขวางและลึกซึ้งทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบันเปรียบประดุจดังนักปราชญ์ และมีคุณธรรมดังผู้ทรงศีล ตลอดจนเป็นผู้นำทางปัญญาให้แก่ชุมชนตามท้องถิ่นต่าง ๆ ตรงกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่าเป็นประชาคมวิชาการแห่งปราชญ์ผู้ทรงศีลและผู้นำทางปัญญา

ค่านิยม (Core Values)

 • ยึดถือว่า ผู้ใช้บริการของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ทั้งบุคลากรภายในและภายนอกภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อการให้บริการเป็นอย่างยิ่ง
 • ยึดถือว่า ชุมชนและประชาชนทั่วไป มีความสำคัญต่อภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โดยต้องรับฟังความคิดเห็น และมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
 • ยึดถือว่า วัฒนธรรมการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย เป็นสิ่งสำคัญที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ควรยึดถือปฏิบัติ
 • ยึดถือความสามัคคีในองค์กรและทำงานร่วมกันอย่างมีสุข

คุณลักษณะ (Character)

บุคลากรของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มีคุณลักษณะ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรักในองค์กร เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร อยู่ร่วมกันแบบกัลยาณมิตร มีความรู้ความสามารถในสาขาของตน และสามารถบูรณาการได้ มีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง มีความสุภาพอ่อนโยน

สมรรถนะหลัก (Core competency)

S Sensitive พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
C Competent รอบรู้ในศาสตร์
I Integrated บูรณาการทุกส่วน
E Ethics ภายใต้จรรยาบรรณ
N Network ร่วมสร้างเครือข่าย
C Congnition ใฝ่หาความรู้
E Efficiency เน้นประสิทธิภาพในการทำงาน
S Simplicity เรียบง่าย
W Work Hard ทำงานหนัก
U Unity เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งสร้างภาควิชาให้มีความสมบูรณ์ทั้งในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและการพัฒนาสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีในการสอนและวิจัยทางชีววิทยา จุลชีววิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพันธกิจ ดังนี้

 • ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านชีววิทยา จุลชีววิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพ และร่วมผลิตบัณฑิตด้านการศึกษาชีววิทยา ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม
 • บริการสอนวิชาชีววิทยาพื้นฐานแก่นิสิตหลักสูตรอื่น ๆ ทั้งในคณะวิทยาศาสตร์และนอกคณะวิทยาศาสตร์
 • ผลิตงานวิจัยทางชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ และการศึกษาชีววิทยา เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
 • บริการวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายความรู้และตอบสนองต่อความต้องการของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

 • พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
 • สนับสนุนงานวิจัยและผลักดันงานวิจัยสู่ระดับสากล
 • พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และการเรียนการสอนอย่างบูรณาการเพื่อการบริการวิชาการ
 • พัฒนาระบบบริหารและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร เพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

นโยบายและทิศทางการพัฒนาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (Policy and Direction, Biology Department, Faculty of Science)

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความเห็นร่วมกันว่า ทิศทางการพัฒนาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ควรจะพัฒนาในเชิง "คุณค่า" เพื่อนำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านชีววิทยาและการศึกษาชีววิทยา ที่มีความเพียงพอ มีคุณธรรม และเป็นที่พึ่งของสังคม