กรรมการประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์ ประธานกรรมการ
อาจารย์ธนิต ศิริบุญ กรรมการ
อาจารย์มนตรี มณีภาค กรรมการ
อาจารย์อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี กรรมการ
อาจารย์วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์ กรรมการและเลขานุการ

 

อาจารย์ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช ประธานกรรมการ
อาจารย์ฐาปนา ชลธนานารถ กรรมการ
อาจารย์วัลลภา หล่อเหลี่ยม กรรมการ
อาจารย์อภิรดา สถาปัตยานนท์ กรรมการ
อาจารย์วุฒิพงษ์ ทองใบ กรรมการและเลขานุการ

 

รองศาสตราจารย์เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ ประธานกรรมการ
อาจารย์วิศรุตตา อัตถากร กรรมการ
อาจารย์สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์ กรรมการ
อาจารย์ธงชัย แก้วพินิจ กรรมการ
อาจารย์สุขุมาภรณ์ แสงงาม กรรมการและเลขานุการ

 

รองศาสตราจารย์ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ศิวาพร ลงยันต์ กรรมการ
อาจารย์ธนวรรณ เตชางกูร กรรมการ
อาจารย์รักชนก โคโต กรรมการ
อาจารย์ประวัติ อังประภาพรชัย กรรมการและเลขานุการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉริยา รังษิรุจิ กรรมการ
อาจารย์กันต์กนิษฐ รัตนธนาวรรณ กรรมการ
อาจารย์ประภากร ตันตโยทัย กรรมการ
อาจารย์อนิษฐาน ศรีนวล กรรมการและเลขานุการ

 

รองศาสตราจารย์ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร ประธานกรรมการ
อาจารย์ประวัติ อังประภาพรชัย กรรมการ
อาจารย์ธนวรรณ เตชางกูร กรรมการ
อาจารย์รักชนก โคโต กรรมการ
รองศาสตราจารย์ศิวาพร ลงยันต์ กรรมการและเลขานุการ