หลักสูตรภาควิชาชีววิทยา

Department of Biology Degree Courses

 

อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี ปีการศึกษา 2563

ปี (รหัสนิสิต) วท.บ. sec A วท.บ. sec B กศ.บ. วท.ม. ชีววิทยา วท.ม. Biotech กศ.ม. ปร.ด.
ปี 1 (63) ผศ.นลินา อ.ธนิต อ.วิภูสินี   รศ.ศิวาพร ผศ.สมเกียรติ รศ.ศิวาพร
ปี 2 (62) อ.มนตรี อ.อภิรดา ผศ.อนิษฐาน ผศ.สุขุมาภรณ์ รศ.ศิวาพร   รศ.ศิวาพร
ปี 3 (61) อ.วิทยา อ.วิทยา อ.วุฒิพงษ์ อ.วิศรุตตา ผศ.ฐาปนา ผศ.อนิษฐาน ผศ.ฐาปนา
ปี 4 (60) รศ.ปรินทร์ อ.ธนวรรณ อ.รักชนก   ผศ.ฐาปนา   ผศ.ฐาปนา
ปี 5 (59)     อ.ก้องเกียรติ   อ.ธนวรรณ