ผู้บริหารภาควิชาชีววิทยา

Department of Biology Management Team

 

 
Thapana Chontananarth

Thapana Chontananarth, PhD

Head of Department

Assistant Professor

 

More info

 
Thanit Siriboon

Thanit Siriboon, PhD

Deputy Head of Department

Lecturer

 

More info

 
Montree Maneepark

Montree Maneepark, PhD

Assistant Head of Department

Lecturer

 

More info

ประวัติภาควิชาชีววิทยา

 

ภาควิชาชีววิทยา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2497 โดยเป็นแผนกวิชา สังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ผลิตบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเฉพาะและหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตวิชาเอกชีววิทยา ต่อมาวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2517 จึงได้เปลี่ยนเป็นภาควิชาชีววิทยา สังกัดคณะ วิทยาศาสตร์ ผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยาและจุลชีววิทยา รวมทั้งมหาบัณฑิตทางด้านการศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ในปีการศึกษา 2531 ภาควิชาชีววิทยาได้ร่วมกับภาควิชาเคมีได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมีชีวภาพ และหยุดดำเนินการในปีการศึกษา 2548 ในปีการศึกษา 2545 ภาควิชาชีววิทยาได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา ชีววิทยา ในปีการศึกษา 2549 ภาควิชาชีววิทยาได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และในปีการศึกษา 2550 ภาควิชาชีววิทยาได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ