บุคลากรประจำภาควิชาชีววิทยา

 

 
ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล
Prof. Dr. Paisarn Sithigorngul


ห้องทำงาน 19-1111
 
  รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ
Assoc. Prof. Dr. Chalermchai Wongwattana


ห้องทำงาน 10-401
โทร. (02) 649-5000
ต่อ 18444
         
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร
Assoc. Prof. Dr. Parin Chaivisuthangkura


ห้องทำงาน 19-1108
โทร. (02) 649-5000
ต่อ 18511
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ลงยันต์
Assoc. Prof. Dr. Siwaporn Longyant


ห้องทำงาน 19-1112
โทร. (02) 649-5000
ต่อ 18512, 18515
         
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา รังษิรุจิ
Assoc. Prof. Dr. Achariya Rangsiruji


ห้องทำงาน 19-1120
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์ 
Assist. Prof. Dr. Nalena Praphairaksit


ห้องทำงาน 19-1116
โทร. (02) 649-5000
ต่อ 18509
         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
Assist. Prof. Dr. Somkiat Phornphisutthimas


ห้องทำงาน 15-320
โทร. (02) 649-5000
ต่อ 18306
  อาจารย์ก้องเกียรติ จำปาศรี อาจารย์ ดร.ก้องเกียรติ จำปาศรี
Dr. Kongkeat Jampasri


ห้องทำงาน 10-403
โทร. (02) 649-5000
ต่อ 18111
         
อาจารย์ ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ อาจารย์ ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ
Dr. Thapana Chontananarth


ห้องทำงาน 191110
โทร. (02) 649-5000
ต่อ 18514
  อาจารย์ ดร.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช
Dr. Nattarin Wongthamwanich


ห้องทำงาน 10-302
โทร. (02) 649-5000
ต่อ 18107
         
อาจารย์ ดร.ธนวรรณ เตชางกูร
Dr. Thanawan Tejangkura


ห้องทำงาน 19-1107
โทร. (02) 649-5000
ต่อ 18510
  อาจารย์ ดร.ธนิต ศิริบุญ
Dr. Thanit Siriboon


ห้องทำงาน 10-402
         
อาจารย์ ดร.มนตรี มณีภาค
Dr. Montree Maneepark


ห้องทำงาน 19-710
โทร. (02) 649-5000
ต่อ 18508
  อาจารย์ ดร.รักชนก โคโต
Dr. Rakchanok Koto


ห้องทำงาน 10-405
โทร. (02) 649-5000
ต่อ 18113
         
อาจารย์ ดร.วิศรุตตา อัตถากร
Dr. Wisrutta Atthakor


ห้องทำงาน 10-305
โทร. (02) 649-5000
ต่อ 18108
  อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ทองใบ
Dr. Wuttipong Tongbai

wuttipong@g.swu.ac.th
ห้องทำงาน 19-706
โทร. (02) 649-5000
ต่อ 18502
         
อาจารย์ ดร.สุขุมาภรณ์ แสงงาม
Dr. Sukhumaporn Saeng-ngam

sukhumaporns@g.swu.ac.th
ห้องทำงาน 19-707
โทร. (02) 649-5000
ต่อ 18504
  อาจารย์ ดร.สุฑามาศ นิยมพานิช
Dr. Suthamat Niyompanich

suthamat@swu.ac.th
 
         
อาจารย์ ดร.อนิษฐาน ศรีนวล 
Dr. Anitthan Srinual

anitthan@swu.ac.th
ห้องทำงาน 19-711
โทร. (02) 649-5000
ต่อ 18506
  อาจารย์ ดร.อภิรดา สถาปัตยานนท์
Dr. Apirada Sathapattayanon

apirada@swu.ac.th
ห้องทำงาน 10-507
โทร. (02) 649-5000
ต่อ 18117
         
อาจารย์วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์
Mr. Wanchad Sumanochitrapon

wanchad@g.swu.ac.th
ห้องทำงาน 10-403
โทร. (02) 649-5000
ต่อ 18111

 
     
         

นายทรงกลด ใบยา
Mr Songklod Baiya
นักวิทยาศาสตร์
ห้อง 19-705 ต่อ 18501

 

นายรณยุทธ โสพระบุตร
Mr Ronayut Soprabut
นักวิทยาศาสตร์
ห้อง 19-705 ต่อ 18501

 

นายอัครเดช แหลมกา
Mr Akradech Laemka
นักวิทยาศาสตร์
ห้อง 10-304

         

นางจินตนา อินทราวุธ
Mrs Jintana Intrawut
พนังงานบริการอัดสำเนา
ห้อง 10-102 ต่อ 18101
 

 

นางสาววรนุช ขามคำ
Ms Woranut Kamkham
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ห้อง 10-102 ต่อ 18101