การเดินทางมาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตึกคณะวิทยาศาสตร์ มศว

ที่อยู่สามารถติดต่อได้

สำนักงานภาควิชาชีววิทยา 10-102

สำนักงานภาควิชาชีววิทยา
ห้อง 10-102 ชั้น 1 อาคาร 10

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02-649-5000 ต่อ 18101
โทรสาร 02-260-0127