การเดินทางมาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จาก ซ.อโศก (สุขุมวิท 21)

จากอโศก

จาก ซ.ประสานมิตร (สุขุมวิท 23)

จาก ซ.ประสานมิตร

จากท่าเรือ มศว

จากท่าเรื่อ มศว

จาก ถ.เพชรบุรี

จาก ถ.เพชรบุรี

ที่ตั้งสำนักงานภาควิชาชีววิทยา

สำนักงานภาควิชาชีววิทยา 10-102


สำนักงานภาควิชาชีววิทยา
ห้อง 10-102 ชั้น 1 อาคาร 10
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02-649-5000 ต่อ 18101
โทรสาร 02-260-0127