ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมดูนก มศว

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมดูนก มศว ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2561

ผู้สนใจติดต่อ

อ.ดร.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มศว
nattarin@g.swu.ac.th

สามารถโหลดใบสมัครได้ ที่นี่

0 Comments

ประกาศทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาควิชาชีววิทยา

จำนวน 9 ทุน ทุนละ 10,000 บ.

ประกาศทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาควิชาชีววิทยา จำนวน 9 ทุน ทุนละ 10,000 บ. โดยมีรายละเอียดดังนี้

- นิสิตสามารถรับใบสมัครได้ที่คุณวรนุช (พี่เตย) ที่ห้องธุรการภาควิชา ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 
- ยื่นใบสมัครภายในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ภายในเวลา 16.00 น. ที่คุณวรนุช
- สัมภาษณ์ทุนในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม 103 ข้างห้องธุรการภาควิชา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนภาควิชาชีววิทยา มีดังนี้
1. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
3. กรณีนิสิตได้รับทุนจากแหล่งทุนอื่น มูลค่าทุนการศึกษารวมกันต่อปีการศึกษาต้องไม่เกิน 10,000 บ. และต้องไม่อยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาทุนจากแหล่งทุนอื่น
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี

*ข้อผูกพัน: หากนิสิตได้รับทุนนี้ ต้องช่วยเหลืองานและกิจกรรมของภาควิชาตามที่ได้รับมอบหมาย

**หมายเหตุ: ผลการตัดสินให้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

0 Comments
RSS


13th Botanical Conference of Thailand

    

I-PASSGAFE Mail

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ