ข่าวประชาสัมพันธ์

Thursday, September 20, 2018

โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ ผู้เกษียณอายุราชการ คณาจารย์เก่า/บุคลากรเก่า คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561" ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 10.00 - 13.30 น. ณ ห้อง 10-204 กข. ชั้น 2 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          รายนามผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ดังนี้ 
          1. รองศาสตราจารย์พรพิมล ม่วงไทย สังกัดภาควิชาเคมี
          2. รองศาสตราจารยเฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ สังกัดภาควิชาชีววิทยา
          3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
          4. นางวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช สังกัดสำนักงานคณบดี 
          5. นางสาวลัดดา นี้ละไทย สังกัดสำนักงานคณบดี

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ หน่วยการเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 18445 

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ