ข่าวประชาสัมพันธ์

Monday, June 18, 2018

รางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ระดับดีมาก

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ "นายกวิน นวลแก้ว นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร กศ.ม.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์" ได้รับ "รางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ระดับดีมาก กลุ่มสาขาฟิสิกส์ศึกษา ชีววิทยาศึกษา เคมีศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา" ในการประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          จากผลงาน เรื่อง การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องโครงสร้างที่ใช้แลกเปลี่ยนแก๊สของคนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ข้อมูลและภาพประกอบ : https://drive.google.com/drive/folders/1EzDPribxwnE9vcdDE4Iq5LJu1Vmn7CpN?usp=sharing

Print
Author: Montawan
0 Comments

x


BioPlus Academy

    

I-PASSGAFE Mail

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ