ข่าวประชาสัมพันธ์

Monday, October 9, 2017

[ข่าวแสดงความยินดี] อาจารย์ ดร.จันตรี ผลประเสริฐ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

          อาจารย์ ดร.จันตรี ผลประเสริฐ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์" ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2559

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ