ข่าวประชาสัมพันธ์

Thursday, March 15, 2018

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ สำหรับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

          ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการเรียนการสอนที่คณาจารย์มีภารกิจสำคัญในด้านการวิจัยเพื่อศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง อันจะยังประโยชน์ต่อพันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

          เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพทางวิชาการและวิจัยนั้น คณะวิทยาศาสตร์จึงได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้สำหรับสนับสนุน "ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศสำหรับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 120,000 บาท

          ทั้งนี้ ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่จะไปนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ ที่มีกำหนดตั้งแต่ 15 มกราคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561

          - ประกาศ/หลักเกณฑ์ในการพิจารณาทุน/การสมัครขอรับทุน/เงื่อนไขอื่น ๆ
          - แบบฟอร์ม วท 5-07 / แบบฟอร์ม วท 5-08

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : 02-649-5000 ต่อ 18427 / noppawan@g.swu.ac.th

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ