ข่าวประชาสัมพันธ์

Monday, January 15, 2018

โครงการแสดงผลงานของนิสิต ปีการศึกษา 2560 : SCI FAIR Senior Project Presentation 2017

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและผู้สนใจ เข้าร่วม "โครงการนำเสนอผลงานนิสิต ปีการศึกษา 2560 : SCI Fair Senior Project Presentation 2017" ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 8.15 - 17.00 น. พิธีเปิด (เวลา 8.45 น.) ณ ห้อง 19-502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          - กำหนดการ
          - กำหนดการการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า  ***
          - สูจิบัตร

กิจกรรมภายในงาน

          - การบรรยายพิเศษ เรื่อง Journey to South Pole: Climate Change and the Antarctic การเดินทางสู่ขั้วโลกใต้ และผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่ส่งผลต่อทวีปแอนตาร์กติก โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          - การนำเสนอผลงานด้วยวาจา
          - การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
          - การมอบทุนการศึกษา

 


    ขอเชิญ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเข้าร่วม "โครงการแสดงผลงานของนิสิต ปีการศึกษา 2560 : SCI FAIR Presentation Senior Project 2017" ในวันที่ 27 เมษายน 2561


ลงทะเบียนออนไลน์ : https://goo.gl/PNSup8 (ตั้งแต่วันนี้ - 10 ก.พ. 2561)
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล : https://goo.gl/T8rem6 (*หากพบข้อผิดพลาด ไม่ต้องกรอกซ้ำให้แจ้งมาที่ montawan@g.swu.ac.th)


Template : (pdf) / (doc) ***abstract ที่ส่งมาต้องตรงตาม template นี้เท่านั้น ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 1 หน้า
ส่ง abstract : https://goo.gl/ukrU9i (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 24 มี.ค. 2561 เวลา 18.00 น.)
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล : https://goo.gl/NfS4CR (*หากพบข้อผิดพลาด หรือต้องการส่งไฟล์ใหม่ ไม่ต้องกรอกซ้ำให้แจ้ง/ส่งไฟล์ใหม่มาที่ montawan@g.swu.ac.th)


         Template : download
         คำชี้แจง : (pdf) / (doc) ****กรุณาอ่านให้ละเอียด


รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18435, 18432

 

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ