ข่าวประชาสัมพันธ์

Friday, October 20, 2017

ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017 มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ "นายสิทธิชัย สมประสงค์ นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาชีววิทยา (กศ.บ.) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์" ในโอกาสได้รับ "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017 มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)"

          โดยมีกำหนดเข้ารับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณใน “งานพิธีประกาศเกียรติคุณ บุคคลคุณภาพแห่งปี 2017 (Quality Persons of The Year 2017)” ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ