ข่าวประชาสัมพันธ์

Tuesday, October 17, 2017

การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบที่ 1)

          การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบที่ 1) หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 สาขา ได้แก่

                วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี 
                 
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (รับ 5 คน)
                 - สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (รับ 5 คน)
                การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 5 ปี 
                 
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (รับ 5 คน)

          เปิดรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th บัดนี้ - 25 ตุลาคม 2560

 

รายละเอียดเพิ่มเติม: งานรับนิสิตใหม่ มศว โทร. 02-649-5000 ต่อ 15716, 15665 , ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18435

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ