ข่าวประชาสัมพันธ์

Monday, October 2, 2017

เปิดรับสมัครนิสิตทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ปีการศึกษา 2561

          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็น “นิสิตทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ปีการศึกษา 2561” 

          โดยเปิดรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://www.dpstcenter.org/psmt/ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

          - ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตนักศึกษาทุนโครงการฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ศูนย์คณะวิทยาศาสตร์ มศว
โทร. 02-649-5000 ต่อ 18432

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ