ข่าวประชาสัมพันธ์

Tuesday, June 6, 2017

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน กลุ่มคอมพิวเตอร์

 

           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ นายสิทธิโชค คนใจบุญ นายเจษฎา อยู่สมสุข และนายวรพจน์ เพ็งสว่าง นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน กลุ่มคอมพิวเตอร์" การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 โดยได้รับเกียรติมอบรางวัลจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้มอบ

           ผลงานที่ได้รางวัลนี้เป็นผลงานวิจัย เรื่อง หุ่นยนต์อำนวยความสะดวกสำหรับการจัดส่งภายในอาคาร โดยมี อาจารย์ ดร.จันตรี ผลประเสริฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ขอขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com/SCIandTECH.RMUTT

Print
Author: Montawan
0 Comments

Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิตNumber of views: 5948

Tags:

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ