ข่าวประชาสัมพันธ์

Tuesday, June 6, 2017

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กลุ่มเคมี

 

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวชนาธิป ใบยา นายเลิศศักดิ์ นันนวน และนายยศธเนศ ทัศนภักดี นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับโล่และเกียรติบัตร "รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กลุ่มเคมี" การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 โดยได้รับเกียรติมอบรางวัลจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้มอบ

          ทั้งนี้ รางวัลนี้เป็นผลงานวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทลิเซลลูโลส ไฮโดรเจลจากชานอ้อย ด้วยกระบวนการให้ความร้อนจากคลื่นไมโครเวฟสำหรับดูดซับโลหะหนัก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ขอขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com/SCIandTECH.RMUTT

Print
Author: Montawan
0 Comments

Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิตNumber of views: 5771

Tags:

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ